پس از سفر هاي بسيار و
عبور از فراز و فرود امواج اين درياي طوفان خيز
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم
بادبان برچينم
پارو وانهم سکان رها کنم
به خلوت لنگرگاهت در آيم#phillipines #abudhabi #azores #portugal #austria #area47 #merica #jumpping redbullcliffdiving2019